× اطلاعیه:!
از طرف مدیر عامل به تمامی مشتریان - اعضا - زیرمجموعه های شرکت
از تاریخ 23/02/1398 کلیه فعالیت های شرکت با دامنه simake.ir بر روی دامنه blacksky.ir انتقال و ادامه فعالیت با این دامنه انجام میگیرد.

ما برآنیم تا بهترین بمانیم
این حاصل نمی شود
مگر به اعتماد شما

محمد هادی شریفی.د